search 5+ mail godlo godlo
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45
tel. kom. (+48) 911 92 230tel. (0-29) 11-25-44

ZAJĘCIA WOKALNO – TANECZNE

O programie

Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju „Razem” działające przy Zespole Szkół realizuje projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017 pod tytułem „Prowadzenie zespołów tanecznych/ wokalnych”.

Nr zadania: PKS.524.4.2017/2
Czas trwania zadania: 09.02.2017 – 31.12.2017
Dofinansowanie zadania: środki Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 8000zł, środki własne Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju „Razem”: 800 zł
 
Głównym celem tego zadania jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności muzycznych: wokalnych i tanecznych grupy objętej projektem oraz prezentowanie talentów.
 
W ramach programu grupa, co najmniej 40 uczniów naszej szkoły będzie kształcić umiejętności wokalne i taneczne. Zapozna się z różnymi stylami tańca: balet, taniec ludowy, towarzyski, nowoczesny. Weźmie udział w dwóch widowiskach muzycznych – podsumowujących udział w programie.
 
Realizowane zadanie zakłada również doskonalenie podniesienie konkurencyjności szkoły i jej promocję na obszarze lokalnym i powiatowym.


Koordynatorem projektu jest pani Marta Kwaśny.
 
 
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
 
Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszkowie oraz chętnych uczniów z Gminy Wyszków w wieku od 6 do 16 lat.
 
Zajęcia są bezpłatne, całkowicie opłacone ze środków Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju „Razem”.
 
Zajęcia będą odbywały się w każdy piatek od 15.30 do 17.00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 5 w Sali nr 1 i salce gimnastycznej.
 
Projekt zakończy się spektaklem muzycznym dla społeczności lokalnej.
 
Celem projektu jest:
a. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności tanecznych i wokalnych grupy objętej projektem oraz prezentowanie talentów.
b. Wdrażanie do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystywania wolnego czasu,
c. Integrowanie społeczności lokalnej.
d. Podniesienie, jakości pracy szkoły w zakresie aktywności artystycznej.
 
Zasady rekrutacji
 1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans. Autorzy zakładają równy dostęp do Programu zarówno dziewczynek, jak i chłopców, w różnej grupie wiekowej, znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestniczek/Uczestników Programu.
 2. Zgłoszenia do Programu przyjmowane są na podstawie Karty Zgłoszenia
  (załącznik nr 1).
 3. Druki Kart Zgłoszenia dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5
  oraz u Koordynatora Projektu.
 4. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane przez Koordynatora, aż do zakończenia Projektu.
 5. Na wybór Uczestniczek/Uczestników Projektu mają wpływ następujące kryteria:
  1. chęć podjęcia działań muzycznych (wokalnych i tanecznych),
  2. aktywny udział w zajęciach,
  3. systematyczny udział w zajęciach,
  4. kolejność zgłoszeń,
 
 1. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator sporządza listę zakwalifikowanych do Programu Uczestniczek/Uczestników: „Zajęcia wokalno – taneczne”,
 2. W przypadku większej liczby chętnych Uczestniczek/Uczestników niż liczba miejsc Komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w Projekcie, Koordynator kwalifikuje osobę z listy rezerwowej.
 
 
Obowiązki Uczestniczki/Uczestnika programu:
 
Uczestniczka/Uczestnik Programu zobowiązuje się do:
 
 1. Udziału w spotkaniach organizacyjnych.
 2. Systematycznego udziału w zajęciach.
 3. Aktywnego udziału w zajęciach.
 4. Udziału w monitoringu i ewaluacji projektu (min. dokumentowanie fotograficzne i filmowe mobilności, udział w ankietowaniu itp.).
 5. Udziału w przygotowaniu spektaklu muzycznego (próby przed występem),
 6. Udziału w podsumowaniu Projektu  (w spektaklu muzycznym).
 
 
Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej: zswyszkow.pl  
 2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Programu.
 
 
 
………………………………………………
Prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju „Razem”
 
  ………………………………….                                              …….…………………………  Koordynator Programu                                                            Dyrektor Szkoły