Rękodzieło sklep ukierunkowany na uczniów klas integracyjnych

Rękodzieło sklep ukierunkowany na uczniów klas integracyjnych

Rękodzieło sklep! Jak to wygląda w odniesieniu na uczniów klas integracyjnych?


Integracja, a w szczególności jej następca, czyli pojęcie włączania (inkluzji) oznacza także bardzo radykalne zmiany, których trzeba dokonać w standardowym systemie edukacji. Niestety, w takich środowiskach, jak klasy szkolne warunki do integrowania nie są tworzone ani nawet kształcone, ponieważ przeważają procesy segregacji oraz polityka, która sprzyja wykluczaniu. Siły segregacji lub marginalizacji są niezwykle trudne do odkrycia, ponieważ czasem są świadomie ukrywane. Ma to jednocześnie określenie na rękodzieło sklep http://mypoland.com.pl/ .


Integracja to nowy model oświaty, który stanowi przeciwieństwo segregowania dzieci sprawnych oraz z niepełnosprawnością. W dążeniu do tego, żeby nasza społeczność była humanitarna, każdy musi zachować poważanie i szacunek dla innych ludzi. Niepełnosprawność nie świadczy o tym, że ktoś przez nią dotknięty jest mniej wartościowym człowiekiem, czy posiada mniejsze prawa do pozostałych w kwestiach edukacji. Wszyscy mają obowiązek pamiętania o tym. Pierwsze klasy integracyjne założono w Polsce w roku 1990. Niektóre kraje europejskie uruchamiały tego typu klasy wcześniej. Z roku na rok, liczba tych klas powiększa się. Zakłada się integracyjne oddziały przedszkolne, a także klasy integracyjne w ówczesnych szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, a od kilku lat także w szkołach ponadgimnazjalnych. Można dla takich osób postawić na rękodzieło sklep.


Klasa integracyjna stanowi 15 do 20 osób, a w niej 3 do 5 uczniów ma orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, z którego wynika potrzeba kształcenia specjalnego. Typy niepełnosprawności, które występują w takim zespole to: zaburzenia wzrokowe i słuchowe,  zaburzenia na tle emocjonalnym, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia w zakresie koncentrowania uwagi, porażenie mózgowe,  zaburzenia w zakresie zachowania, zaburzenia narządów ruchowych, obniżone możliwości pod względem intelektualnym, padaczka,  ADHD oraz inne niewymienione tutaj typy niepełnosprawności, jeżeli chodzi o rękodzieło sklep. Pozostałe osoby, które należą do klasy to dzieci bez zdiagnozowanej niepełnosprawności. Pojawiają się więc wątpliwości, czy pracując z tak skonstruowaną grupą będzie można stworzyć odpowiednie warunki do ich nauczania oraz wychowywania. Klasy integracyjne powinny przyjmować jedynie takie dzieci, którym można realnie pomóc. Dla dzieci z niepełnosprawnością taka forma instytucjonalna nie może stanowić jedynie „przechowalni”, lecz powinna być miejscem, w którym mogą zdobywać umiejętności oraz wiedzę, a także liczyć na niezbędne wsparcie, jeżeli chodzi o rękodzieło sklep.


Zanim podejmie się decyzję o zapisania dziecka do klasy integracyjnej istotne jest, żeby udzielić odpowiedzi na kilka pytań: czy dziecko z określonymi problemami będzie mogło otrzymać pomoc oraz wsparcie, którego potrzebuje? czy zasoby, które oferuje szkoła (czyli umiejętności nauczycielskie i specjalistyczne, warunki pomieszczeń, zakupione pomoce naukowe) będą w stanie umożliwić odpowiednie funkcjonowanie i rozwój dziecka w szkole? czy zaburzenia oraz aktualne problemy dziecka nie będą stanowić przeszkody w pracy innych uczniów?  Istnieją placówki specjalistyczne, w których uczniowie z niepełnosprawnością mogą uzyskać zacznie lepszą oraz profesjonalną pomoc. Zdarza się, że dziecko uczęszcza do takiej placówki przez jakiś czas, po czym wraca ponownie do klasy integracyjnej. 

Klasa integracyjna zatrudnia dwóch nauczycieli. Jest to nauczyciel przedmiotowy oraz wspomagający. Jeden prowadzi naukę w całej klasie, a drugi wtedy pomaga dzieciom wymagającym większej pomocy przez dostosowanie całego zakresu materiału oraz stopnia trudności, a także przedstawianych zadań do ich możliwości oraz potrzeb. Nauczyciele często zamieniają się rolami, a całe ich działanie się uzupełnia. Nauczyciele w klasach integracyjnych często muszą być bardzo elastyczni. To ważne, Żeby wciąż szukali nowych, efektywniejszych rozwiązań. Mogą w tym pomóc studia podyplomowe, różne kursy, kierunkowe warsztaty w dziedzinie nauczania klas integracyjnych albo pedagogiki specjalnej. Ważna jest także wzajemna wymiana wszystkich doświadczeń w szkole albo pomiędzy kilkom różnymi szkołami . 

Ważna jest także prawidłowa organizacja współpracy pomiędzy gronem nauczycielskim. Od tej jakości współpracy zależy cała atmosfera, która panuje w klasie oraz efekty, które się uzyskuje, zarówno przez uczniów pełnosprawnych, jak uczniów z niepełnosprawnością . 

Pierwszy etap edukacji (klasy I – III w szkole podstawowej) dotyczy współpracy tyczy się tylko dwóch osób. Inaczej już przedstawia się ta sytuacja w klasach IV- VI oraz w gimnazjum. Tutaj nauczyciel wspomagający współpracuje już nie z jednym, lecz z kilkoma nauczycielami przedmiotowymi, jeżeli chodzi o rękodzieło sklep.


To bardzo ważne, by wypracować określony program współpracy. Ważniejsze jest jednak, by wypracować jak najlepsze porozumienie pracującymi razem nauczycielami oraz wytworzenie prawidłowych relacji interpersonalnych ukierunkowanych na rękodzieło sklep.

Każda placówka integracyjna powinna zatrudniać specjalistów, którymi są psycholodzy, logopedzi, reedukatorzy, rehabilitanci oraz inni specjaliści w zależności od zgłaszanych potrzeb. Ich obecność wpływa korzystnie na dzieci oraz ich rodziców, którzy regularnie mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy oraz wsparcia. Program ten jest taki sam jak w klasach, w których nie prowadzi się programu integracji. Natomiast zakres szczegółowych zapisów programowych jest dostosowywany do pojedynczych możliwości oraz potrzeb wszystkich dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z przedstawionymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zaleceniami. Jeśli w klasie znajduje się uczeń, który ma obowiązek realizacji programu dla szkoły specjalnej, to nauczyciel wspomagający ma pomóc we wpasowaniu tematyki z tego programu w treści programowe, które są realizowane w klasie, żeby w miarę możliwości uczeń pomimo dotyczącego go odrębnego programu miał możliwość uczestniczyć w całym procesie dydaktycznym klasy, lecz na sposób, który jest dostosowany do jego możliwości, jeżeli chodzi o rękodzieło sklep. O możliwościach integracyjnych uczniów z niepełnosprawnością decydują również inne czynniki, na przykład: uwarunkowania osobowe, które są związane z samym dzieckiem niepełnosprawnym oraz środowiskowe, przede wszystkim rodzinne. W grupie uwarunkowań osobowych można wyróżnić: poziom sprawności fizycznej, poziom rozwoju intelektualnego, poziom dojrzałości emocjonalnej, poziom odporności psychicznej, struktury poznawcze oraz mechanizmy motywacyjne.


Każdy uczeń o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji powinien mieć możliwość realizowania indywidualnego programu edukacyjnego. Tworzenie ich oceny powinno natomiast odbywać się na podstawie konsultacji nauczyciela przedmiotowego oraz nauczyciela wspomagającego, jeżeli chodzi o rękodzieło sklep. Należy również podkreślić, że pomysł integracji nie tyczy się jedynie nauczania danego przedmiotu. Integracja ma miejsce nie tylko w trakcie lekcji, ale również w każdym innym momencie, kiedy dzieci przebywają ze sobą, czyli także podczas wycieczek szkolnych, wspólnych zabaw, różnych imprez klasowych, a także podczas wyjść do teatru lub kina . 

Można powiedzieć wiele o zaletach klas integracyjnych, jeżeli chodzi o rękodzieło sklep.


Dzięki współpracy dwóch nauczycieli, a także niewielkiej liczbie uczniów można pozwolić sobie na pełną indywidualizację w trakcie pracy dydaktycznej, a także na stałe dostosowywanie treści programu edukacyjnego do aktualnych możliwości ucznia, również ustalanie stopnia trudności zadań, także stosowanie interesujących metod aktywizacji. Indywidualizowanie pracy tyczy się także uczniów zdolnych, którzy mogą otrzymywać dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mogą częściej udzielać odpowiedzi i wyrażać swoje zdanie, a także poruszać zagadnienia, które ich interesują. Uczniowie pełnosprawni, przeciętni, ale także zdolni i ambitni mogą wspierać i pomagać, a także tłumaczyć, ale przede wszystkim najczęściej motywować do pracy tych uczniów, którzy mają specyficzne potrzeby edukacyjne, w odniesieniu do rękodzieło sklep.  


Klasa integracyjna w porównaniu do innych klas w szkole bardzo je przypomina, ale równocześnie jest inna pod kilkoma względami. Odpowiedni dobór uczniów ma wpływ na właściwy przebieg całego procesu nauczania, a także na uzyskiwanie odpowiednich wyników pracy dydaktycznej przez wszystkie dzieci. Wieloaspektowość tych oddziaływań ma duży wpływ na prawidłowy rozwój osobowości dzieci .

Dotychczasowe doświadczenia wskazuje jednoznacznie, że wciąż istnieje zapotrzebowanie na klasy integracyjne . Wszystkie nasze działania powinny opierać się na słowach Marii Grzegorzewskiej, że każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie. Żaden człowiek nie stanowi ideału. Jedni są otyli, inni szczupli, kolejny może mieć odstające uszy, nie są to jednak powody do izolowania ich od społeczeństwa. Bardzo wiele można nauczyć się od osób z niepełnosprawnością, głównie wytrwałości i cierpliwości, a także poszanowania dla własnego zdrowia oraz pracy, którą muszą codziennie wkładać działania mające ułatwić im odnalezienie swojego miejsca w świecie.